WSTĘP

warunki korzystania z witryny internetowej ("Warunki") zawarte w niniejszym dokumencie na tej stronie internetowej, regulują korzystanie z tej witryny, w tym ze wszystkich stron w ramach tej witryny (łącznie zwane poniżej "Witryną"). Niniejsze Warunki obowiązują w pełnym zakresie i są skuteczne w odniesieniu do korzystania z tej strony, a korzystając z niej, użytkownik wyraźnie akceptuje wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie w pełnym zakresie. Nie wolno Ci korzystać z tej strony, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z tych Warunków Witryny.

LICENCJA

Inne niż treści, które są Państwa własnością, a które być może zdecydowali się Państwo umieścić na tej Stronie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Data Science Consulting sp. z o.o. i/lub jej licencjodawcy posiadają wszelkie prawa do własności intelektualnej oraz materiałów zawartych na tej Stronie, a wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

Poudzielono Ci ograniczonej licencji tylko na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) na tej stronie tylko do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania.

OGRANICZENIA

Na mocy tej licencji nie możesz:

 • modyfikować i/lub kopiować materiałów;
 • publikować wszelkie materiały umieszczone na tej stronie internetowej w dowolnych mediach;
 • sprzedawać, sublicencjonować i/lub w innym sposób komercjalizawać jakichkolwiek materiałów umieszczonych na tej stronie internetowej;
 • usuwać wszelkie prawa autorskie lub inne zastrzeżone zapisy z materiałów;
 • przenosić materiały na inną osobę lub "mirrory" materiałów na jakimkolwiek innym serwerze;
 • publicznie wykonywać i/lub pokazywać wszelkie materiały z tej strony internetowej;
 • używać tej strony w jakikolwiek sposób, który jest lub może być szkodliwy dla tej strony;
 • używać tej strony w jakikolwiek sposób, który wpływa na dostęp użytkownika do tej strony;
 • używać tej strony internetowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób, który powoduje lub może spowodować szkodę dla strony internetowej lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;
 • angażować się w eksplorację danych, zbieranie danych, ekstrakcję danych lub inne podobne działania związane z tą stroną lub podczas korzystania z tej strony;
 • wykorzystywać tej strony internetowej w jakąkolwiek reklamie lub marketingu.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Spółkę w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, należy zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Państwa posiadaniu w formacie elektronicznym lub drukowanym.

BEZ GWARANCJI

Materiały na niniejszej stronie internetowej są dostarczane "tak jak jest" ze wszystkimi wadami, a QxControl Sp. z o. o. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, oraz niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym bez ograniczeń, dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, Spółka nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek stronach, do których prowadzą odnośniki na tej stronie.

LINKI

Spółka nie przejrzała wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza, że Spółka akceptuje tę stronę. Korzystanie z takiej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku QxControl Sp. z o. o. ani żaden z jej członków zarządu, dyrektorów i pracowników lub dostawców nie ponosi wobec Państwa odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności gospodarczej) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony, nawet jeśli Firma lub jej upoważniony przedstawiciel zostali powiadomieni ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód. QxControl Sp. z o. o. wraz z członkami zarządu, dyrektorami i pracownikami nie ponosi odpowiedzialności za żadną pośrednią, wtórną ani szczególną odpowiedzialność wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem przez Państwa z niniejszej strony internetowej.

.

Niniejszym zwalniają Państwo w pełnym zakresie firmę QxControl Sp. z o. o. z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, podstaw powództwa, szkód i wydatków (w tym z odpowiedzialności odszkodowawczej) wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że niniejsze Warunki będą niewykonalne lub nieważne jako całość, a takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego dokumentu.

ZMIANY WARUNKÓW

QxControl Sp. z o.o. ma prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej należy regularnie przeglądać takie warunki, aby upewnić się, że rozumieją Państwo wszystkie zasady i warunki regulujące korzystanie z tej strony.

.

PRAWO LOKALNE

Dowolne roszczenie dotyczące strony internetowej Spółki podlega prawu polskiemu bez względu na jego przepisy kolizyjne.